Direktleverans med e-post
Enkel betalning med Klarna
Leverantörer med utmärkta omdömen

Din varukorg är tom.

Allmänna villkor - Tjänstechecken

Gäller fr.o.m. 2017-12-04 och tillsvidare


1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller då privatpersoner (”Kund”) köper digitalt värdebevis via www.tjanstechecken.se (”Webbplatsen”). Webbplatsen ägs och drivs av Offerta Group AB (”Bolaget”), org.nr. 556743-5887. Det digitala värdebeviset (”Tjänstechecken”) berättigar mottagaren av värdebeviset (”Mottagaren”) till bokning av tjänster till ett på förhand bestämt belopp hos någon av de leverantörer av tjänster som Bolaget slutit anslutningsavtal med (”Leverantörsbolag”). I de fall Kund på egen hand nyttjar Tjänstechecken betraktas denna även som Mottagare. Dessa Allmänna villkor gäller alltså både för Kund och Mottagare av Tjänstechecken.

Kund och Mottagare förbinder sig att följa dessa Allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Bolaget från tid till annan publicerar. De Allmänna villkoren och eventuella övriga villkor och skriftliga överenskommer mellan Bolaget och Kund/Mottagare avseende köp av Tjänstechecken bildar tillsammans ”Avtalet”.


2. Köpevillkor

2.1 Köp

Köp av Tjänstechecken kan för närvarande enbart göras på Webbplatsen. Avtal om köp av Tjänstechecken ingås mellan Kund och Bolaget genom Bolagets godkännande av Kunds beställning på www.tjanstechecken.se. Kund som är privatperson omfattas av bestämmelserna i Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen. För att handla på Webbplatsen krävs att Kund som är privatperson är minst 18 år eller innehar målsmans godkännande. Köp får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande. Bolaget förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning.

Mottagaren blir bunden av dessa Allmänna villkor då denne nyttjar Tjänstechecken och bokar in tjänster från ett Leverantörsbolag.


2.2 Värdehandlingar

Tjänstechecken är en värdehandling och utan denna handling kan Kunden eller Mottagaren inte boka sin tjänst. Kunden och/eller Mottagaren ansvarar för att Tjänstechecken förvaras på ett betryggande sätt och inte förstörs eller förloras. Kund och/eller Mottagare som har förlorat sin Tjänstecheck är välkommen att kontakta Bolagets kundtjänst på 020-40 50 65.


2.3 Giltighetstid

Tjänstechecken har en giltighetstid på 12 månader från köptillfället vilket innebär att Kunden och/eller Mottagaren av Tjänstechecken har 12 månader på sig att boka in tid för utförande av tjänsten. Bokning kan inte ske till tidpunkt efter utgångsdatumet. Om bokning inte sker inom värdehandlingens giltighetstid anses den förbrukad. Giltighetstiden för respektive Tjänstecheck framgår vid beställning och på Tjänstechecken.


2.4 Betalning

Bolaget samarbetar med företaget Klarna som tillhandahåller betalningslösningar. Betalningar på Webbplatsen görs därför genom ”Klarna Checkout”. Kund som köper Tjänstechecken godkänner Klarnas Kundvillkor, vilka finns tillgängliga på Webbplatsen. Mer information om de olika betalsätten samt kundservice finns på Klarnas hemsida.


2.5 Leverans

Värdebeviset levereras digitalt per e-post efter godkänd betalning i PDF-format tillsammans med kvittens och information om de allmänna villkoren för Tjänstechecken till den e-postadress som angivits i beställningen. Utförlig information om leveranssättet ges på Webbplatsen i samband med köpet.

Värdebevisen framställs i begränsad upplaga dels med anledning av Leverantörsbolagens begränsade serviceförmåga, dels på grund av värdebevisens begränsade giltighetstid. Om värdebevisen är tillfälligt eller permanent slut i lagret kommer Kunden att vid beställning underrättas om att ordern inte kan verkställas. Bolaget förbehåller sig rätten att på Webbplatsen ange produkten såsom slutsåld eller tillfälligt slut på lager.


2.6 Priser och fråga om s.k. rutavdrag

Tjänstechecken finns till försäljning i flera olika valörer. Närmare uppgifter om priser finns på www.tjanstechecken.se. Priset för köp av Tjänstecheck anges utan beaktande av Kundens eller Mottagarens möjligheter till rutavdrag. Den typ av arbete som Tjänstechecken berättigar beställning av kan medföra rätt till rutavdrag. Det är upp till Kunden/Mottagaren att kontrollera att samtliga villkor för beviljande av rutavdrag är uppfyllda, att uppgifterna som lämnas till Leverantörsbolaget till underlag för ansökan om rutavdrag är korrekta samt att avtala med Leverantörsbolaget om vem som bär ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket. Bolaget kan alltså inte garantera att Skatteverket i det enskilda fallet kommer att medge s.k. rutavdrag när Kund/Mottagare använder Tjänstechecken som betalningsmedel för Leverantörsbolagens tjänster.


2.7 Ångerrätt

Under förutsättning att bokning hos Leverantörsbolag inte redan har skett har Kund som är privatperson, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 14 dagars ångerrätt på en vara som är köpt på distans. Kund som är privatperson har således rätt att inom ångerfristen ångra sitt köp utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter köpet. Ångerrätten kan inte tillämpas om Kund och/eller Mottagare har tagit en Tjänstecheck i anspråk och bokat in en tjänst av Leverantörsbolag. Mottagare av Tjänstechecken, som inte också är Kund, har inte rätt att utöva ångerrätt gentemot Bolaget.

För att utöva ångerrätten ska Kund till Bolaget skicka ett klart och tydligt meddelande om Kundens beslut att frånträda Avtalet samt återsända det digitala kvittot och värdebeviset till kundservice@tjanstechecken.se. Kund kan även på Bolagets webbplats www.tjanstechecken.se elektroniskt fylla i och skicka in meddelande om utövande av ångerrätten. Bolaget kommer utan dröjsmål via e-post bekräfta att Bolaget mottagit Kundens beslut om att utöva ångerrätten.

Om Kund utövar sin ångerrätt kommer Bolaget att betala tillbaka alla eventuella betalningar som Bolaget mottagit från Kunden. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Bolaget underrättades om Kundens beslut att frånträda Avtalet. Bolaget kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv har använt för betalning till Bolaget, om Kunden inte uttryckligen kommit överens med Bolaget om något annat. Återbetalningen kommer inte vara förenad med någon kostnad för Kunden.


3. Vad gäller vid bokning och användning av Tjänstechecken?

3.1 Bokningsvillkor

Tjänsterna som kan bokas in via Tjänstechecken måste bokas in i förväg. Bokning sker på www.tjanstechecken.se/bokning. Bokning kan även ske via telefon på 020 40 50 65. Bokning sker genom att Mottagare av Tjänstechecken, som i vissa fall är densamma som Kund, anger den sifferkombination som anges på Tjänstechecken, s.k. check-ID. Mottagaren får information om vilka datum för tjänstens utförande som finns tillgängliga. För att slutföra bokningen måste Mottagaren ange namn och adress. Bokning kan endast göras med giltigt värdebevis som kan kopplas till en genomförd betalning. Bokningsbekräftelse skickas per e-post efter slutförd bokning.

Avbokning kan ske fram till och med fyrtioåtta (48) timmar före det inbokade tillfället.

Avbokning sker genom att e-postmeddelande om detta skickas till kundservice@tjanstechecken.se En bekräftelse av avbokningen skickas per e-post. Har Mottagaren ej mottagit någon bekräftelse av avbokningen åligger det denne att inom senast fyrtioåtta (48) timmar före det inbokade tillfället kontakta Bolagets kundservice. Om Mottagaren inte gjort någon avbokning eller avbokningen inte har bekräftats av Bolaget anses värdebeviset vara förbrukat. När Mottagaren bokat tid för tjänstens utförande föreligger ett separat avtal mellan Mottagaren och Leverantörsbolaget.

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra utbudet av Leverantörsbolag. På Webbplatsen hittar du mer information om tillgänglighet, restriktioner och annan viktig information kring bokningen. Bolaget rekommenderar att detta kontrolleras innan köp och bokning. Bolaget kräver att Leverantörsbolaget har giltiga avtal med Bolaget samt uppfyller Bolagets krav på innehav av F-skattsedel, momsregistrering och skuldfrihet hos Kronofogden.


3.2 Kundens ansvar

Kund ansvarar för att denne har för användande av Webbplatsen, och för genomförande av köp av Tjänstechecken på Webbplatsen, nödvändiga anslutningar och utrustning, bl.a. fungerande Internet- och mobilanslutningar och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till beställning och betalning av Tjänstechecken. Kund ansvarar för att hålla kopior av Tjänstechecken och övriga meddelanden som skickats från Bolaget till Kunden i samband med köpet.

Kund ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med beställning och betalning av Tjänstechecken. Bolaget ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kund lämnat felaktig information.


3.3 Leverantörsbolagets ansvar

Leverantörsbolagen är ansvariga för att tjänsterna utförs på ett tillfredsställande och fackmannamässigt sätt. Tjänsterna som Tjänstechecken berättigar till genomförs av utvalda Leverantörsbolag vilka genom avtal med Bolaget åtagit sig att utföra tjänsterna och uppfylla de kvalitetskrav som Bolaget från tid till annan ställer. Eventuella klagomål och synpunkter på utförandet av tjänsten ska i första hand framföras till och hanteras av aktuellt Leverantörsbolag.

När Mottagare bokat tid för tjänstens utförande föreligger ett separat avtal mellan Mottagaren och Leverantörsbolaget. Det innebär att Leverantörsbolagets villkor för utförande gäller samt att Mottagaren är ansvarig för att informera sig om och följa dessa villkor. Om Mottagare inte efterföljer Leverantörsbolagets villkor och regler avseende utförandet av tjänsten kan Tjänstechecken komma att anses förbrukad. Mottagaren ska vända sig till Leverantörsbolaget om Mottagaren har något att anmärka på utförda tjänster.


3.4 Reklamationer och ansvarsfrihet

Bolaget är inte en juridisk part i de överenskommelser som ingås mellan Mottagare och Leverantörsbolag avseende utförandet av tjänsten. Bolaget har således inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Mottagare och Leverantörsbolag, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande tjänstens utförande, skada eller utebliven betalning.

Bolaget ansvarar inte för skador, förluster (varken direkta eller indirekta) eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, den tjänst som Tjänstechecken möjliggör bokning av. Bolaget ersätter inte och ska inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av en bokning av tjänst.


3.5 Tillgänglighet

Webbplatsen är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Bolaget garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Webbplatsen är fri från eventuella fel, förseningar eller avbrott. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Webbplatsen för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar. Bolaget har inget ansvar för uppdatering av Webbplatsens åtkomsträttigheter. Bolaget arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på webbplatsen är korrekta men kan ej garantera detta.


4. Ansvarsbegränsning

4.1 Bolagets ansvar

Bolaget ersätter Kund eller Mottagare endast för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av oaktsamhet från Bolagets sida. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller följdskador till följd av fel eller brister i Webbplatsen. Bolagets skadeståndsansvar gentemot Kund eller Mottagare är begränsat till ett belopp motsvarande vad Kund betalat Bolaget vid köp på Webbplatsen under de sex (6) månader som föregick skadehändelsen.


4.2 Force Majeure

Bolaget är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar gentemot Kund och Mottagare om Bolaget förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Bolagets kontroll eller förmåga som Bolaget inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Bolaget inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Bolaget förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.


5. Personuppgifter och sekretess


5.1 Personuppgifter

Bolaget kommer att behandla de personuppgifter som Kund och Mottagare lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund eller innehavare av Tjänstechecken. De personuppgifter som Bolaget behandlar är personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Kund och Mottagare godkänner att lämnade personuppgifter även kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund eller innehavare av Tjänstechecken.

Uppgifterna om Kund och/eller Mottagare lagras under maximalt tre år efter det att kundförhållandet upphört. Om du som Kund och/eller Mottagare inte vill att dina uppgifter ska finnas kvar i vårt register, vänligen meddela oss per e-post och begär att uppgifterna avlägsnas. Kund och/eller Mottagare har enligt personuppgiftslagen (1998:204) möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Bolagets behandling av dina uppgifter. En skriftlig undertecknad ansökan om sådan information skickas till:

Offerta Kundservice
Kungsbron 1, 111 22 Stockholm
E-post: info@offerta.se

Du har även rätt att begära att Bolaget rättar, blockerar eller raderar sådana personuppgifter som är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Begäran om rättelse skickas till kundservice på ovanstående adress.


5.2 Klarnas behandling av personuppgifter

Klarna är att betrakta som personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Kund lämnar till Klarna i samband med betalning.


5.3 Sekretess

Bolaget ska iaktta sekretess beträffande elektroniska dokument som hanteras via Webbplatsen och får inte bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. Bolaget förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Bolaget är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av myndighetsbeslut.


5.4 Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies.

Det är en förutsättning för att uppnå full funktionalitet på webbplatsen www.tjänstechecken.se att Kunden och/eller Mottagaren accepterar användandet av så kallade cookies. Det är en standardiserad teknologi som nästan alla hemsidor använder sig av. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på datorn och används t.ex. vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s.k. session cookies, lagras endast temporärt under den tid användaren surfar på webbplatsen.

Cookies används för att Kunden ska kunna utföra sina beställningar på ett enkelt och smidigt sätt och för att Kunden och/eller Mottagaren ska kunna utföra bokningar via Webbplatsen och försvinner när Kunden och/eller Mottagaren stänger sin webbläsare. Om Kunden och/eller Mottagaren inte vill acceptera användande av cookies kan Kunden och/eller Mottagaren göra inställningar via sin webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.


6. Överlåtelse och underleverantör

Kund och Mottagare får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget. Bolaget har rätt att utan Kundens och Mottagarens samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal. Vidare har Bolaget har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet.


7. Övriga frågor


7.1 Villkorsändring

Bolaget äger rätt att utan förvarning, oaktat anledning, ändra dessa Allmänna villkor utan föregående avisering till Kund och/eller Mottagare. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på Webbplatsen. Kund och/eller Mottagare uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.


7.2 Immateriella rättigheter

Bolaget äger och förfogar över all mjukvara, databaser, register, texter, bilder och logotyper som används av Bolaget och som finns tillgänglig på Webbplatsen. Kund och/eller Mottagare äger inte rätt att kopiera, mångfaldiga, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över sådant material.


7.3 Meddelanden

Bolaget kan komma att skicka meddelanden till Kund och/eller Mottagare om t.ex. beställningar och bokningar eller för att svara på Kundens och/eller Mottagarens frågor. Vid vissa tillfällen kan Bolaget även skicka meddelanden med information och specialerbjudanden om produkter och tjänster som Kunden och/eller Mottagaren kan ha intresse av. Bolaget kommer självfallet inte skicka sådana meddelanden om Kunden och/eller Mottagaren uppgivit att den vill avstå från att få sådana erbjudanden.


8. Lagval och tvistelösning

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Bolaget och Kunden och/eller Mottagaren i första hand försöka komma överens. Om Bolaget och Kunden eller Bolaget och Mottagaren inte kan enas kan tvisten prövas av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.


* * *